Belarus on map: MINSK VITEBSK GRODNO BREST Belarus Tourist Map
Belarus info - Belarus Maps
TOURIST_MAP_of_BELARUS_area1

BELARUS_TOURIST AND INFORMATION CENTRES BELARUS TOURIST AND INFORMATION CENTRES

1    „VITEBSK", vul. Praudy 18, (0212) 35 81 50     V-8

2    „GRODNO", vul. Bielusa 10, (0152) 75 74 83    D-1

3    „MINSK", prasp. Pieramozcau 19, (017) 226 99 00; vul. Revaliucyjnaja 24, (017)203 39 81,(017)203 39 95 . . . .    D-5

4    „MOGILEV", zav. Kamisaryjacki 5a, (0222)22 41 72 .........D-8

5    „BREST", prasp. Maserava 15, (0162)20 2198 ..........Z-1

6    „GOMEL", vul. Savieckaja 61, (0232) 77 40 50 .........Z-8

BELARUS_ACCOMMODATION FACILITIES BELARUS ACCOMMODATION FACILITIES

1    „Zolovo", recreation camp, Dziehciary (02153) 29 261, 34 551 .......B-5

2    Braslau (02153).........B-5

Hotel, vul. Savieckaja 121,22 271

„Zaezny Dvor", hotel, vul. Haharyna 8, 29 195
„Obabye", recreation camp, 29 261 „Drivyaty", recreation camp, 29 261, 32 100

3    „Leoshki", recreation camp, Liavoski (02153) 29 261 ..........B-5

4    „Slobodka", recreation camp, Slabodka (02153) 29 261, 30 306 .......B-5

5    Hotel, vul. Kamsamol'skaja 17, Sarkauscyna (02154) 41 400 .....B-5

6    Hotel, vul. Kamunistycnaja 10, Miory (02152)41 271 ..........B-5

7    „Verkhnedvinsk", hotel, vul. Savieckaja 65, Vierchniadzvinsk (02151) 53 271 ... . B-5

8    Hotel, vul. Jubiliejnaja 25, Dzisna (02152) 37 386 .......B-6

9    Navapolack (0214)........B-6

„NAFTAN", hotel complex, vul. Ja. Kolasa 48, 59 55 55

„Belarus", hotel complex, vul. Kir ova 2, 53 12 71

Hotel, vul. Dzvinskaja 33, 53 98 61

„Druzhba", hotel complex, vul. Ja. Kolasa 46, 52 29 90

„Sportivnaya", hotel, vul. Maladzioznaja 49a, 53 34 30

10    „Rossony", hotel, vul. Savieckaja 5, Rasony (02159)41 271 .......B-6

11    „Yakovtsy", recreation camp, Jakaucy (0214) 57 82 62 ..........B-6

12    „Lesnoye", recreation camp, Rudnia (02159)44 528 ..........B-6

13    „Dvina", hotel, prasp. K. Marksa 13, Polack (0214) 44 22 35 .......B-6

14    Hotel, vul. Lieninskaja 119, Jeziarysda (02139) 34 588 .........B-7

15    „Raubichi", hotel, vul. Haharyna 3, Haradok (02139) 44 210 ......В-в

16    „Vyshedki", recreation camp, VySadki (0212)36 58 49 .........B-8

17    Hotel, vul. Savieckaja 63, Pastavy (02155) 41 271 .......VA

18    Narac (01797)..........V-4

„Naroch", tourist health establishment, 47 144
„Narochanka", recreation camp, 48 530

19    „Myadel", hotel, zav. Nabiarezny 6, Miadziel (01797) 55 367 ......V-4

20    Hotel, vul. Maskouskaja 7, Hlybokaje (02156) 21 271 .........V-5

21    „Dokshitsy", hotel, vul. Lieninskaja 18, Doksycy (02157) 21271 .......V-5

22    Hotel, 101 km, Biahoml' (02157) 33 396 . V-6

23    Hotel, Domzarycy (02132) 26 300 .. . V-6

24    Hotel, vul. Lieninskaja24, Usacy (02158) 21271 .......V-6

25    Hotel, pi. Svabody 5, CaSniki (02133) 41271 .........V-7

26    Hotel, vul. Lieninskaja 35, Sumilina (02130) 21271 .........V-7

27    Hotel, vul. MaSerava 2, Sianno (02135) 41 271 .........V-7

28    „Charaunitsa", recreation camp, Barvin (0212) 29 43 89 .........V-8

29    Viciebsk (0212).........V-8

„Vetraz", hotel, prasp. Carniachouskaha 25/1, 21 72 04

„Vitebsk", hotel, vul. Zamkavaja 5/2a, 37 72 80 Hotel, vul. Praudy 8a, 37 20 60 „Dvina", hotel, vul. Il'inskaha 41/18, 37 71 73 „Eridan", hotel, vul. Savieckaja 21/17, 36 24 56

30    „Devino", recreation camp, Bahu&eusk (02162) 75 442 .........V-8

31    „Voronovo", hotel, vul. Kanarcyka 5, Voranava (01594) 21233 ......G-3

32    „Oshmyany", hotel, vul. Savieckaja 66, Asmiany (01593) 40 621 ......G-3

33    „Raduga", hotel, vul. Lieninskaja 14, Astraviec (01591) 21 210......G-3

34    „Smorgon", hotel, vul. Savieckaja 29, Smarhon' (01592) 21017 ......G-4

35    „Viliya", hotel, vul. Partyzanskaja 36, Viliejka (01771) 55 367 .......G-4

36    Hotel, pi. Central'naja 3, Maladziecna (01773) 71 676 .........G-4

37    „Gorodok", recreation camp, Haradok (01773)92 232 .........G-4

38    „Gorizont", recreation camp, Radaskovicy (017)284 84 91 .........G-5

39    „Vyacha", recreation camp, Pil'nica (017)505 91 62 .........G-5

40    Raubicy (017)..........G-5

„Raubichi ", recreation camp, 507 44 42 „Dinamo", hotel, 507 44 27

41    „Olimp", hotel, Hajnienskaja sasa 12, Lahojsk (01774) 53 757 .......G-5

42    „Silichi", hotel, (01774) 50 227 .... G-5

43    Barysau (0177).........G-6

„Berezina", hotel, prasp. Revaliucyi 4, 73 13 27

Hotel, vul. Kaminskaha 5, 72 15 79 Hotel, vul. Haharyna 83, 73 12 33 „Politekhnik", hotel, vul. 50 hod BSSR 10, 73 12 65

44    Zodzina (01775)        G-6
„Druzhba , hotel, vul. Hahaгупа 83, 33 766
„Ranitsa", hotel, prasp. Mira 21/1, 37 289

45    Smaliavicy (01776)........G-6

„Vesna", hotel, vul. Piersamajskaja 1a, 55 367 „Ozerny", hotel complex, vul. Sacyjalistycnaja 75, 51 017

46    „Krupchanka", hotel, vul. Savieckaja 49, Krupki (01796) 55 367 .......G-7

47    „Lukoml", hotel, vul. Nabiareznaja 9, Novalukoml' (02133) 37 845 .....G-7

48    Hotel, zav. Lienina 3, Taladyn (02136) 21 271 G-7

49    Hotel, vul. Lieninskaja 42, Bialynidy (02232) 51 141 .........G-7

50    „Drut", hotel, vul. Savieckaja 36, Kruhlaje (02234)21 768 .......G-7

51    „Rodnichok", hotel, vul. Lieninskaja 47, Sklou (02239) 31 367 .......G-8

52    Orsa (0216)..........G-8

„Orsha", hotel, vul. Mira 11, 21 13 76 „Orsha", tourist and health center, vul. Piersamajskaja 72, 21 94 02

53    „Dubrovno", vul. Kamsamol'skaja 12, Dubrouna (02137) 21 271 .........G-8

54    „Pronya", hotel, vul. Jakubouskaha 12, Horki (02233) 54 946 .......G-9

55    „Dribin", hotel, vul. Lienina 37, Drybin (02248) 25 489 .........G-9

56    Hrodna (0152)..........D-1

„Belarus", hotel, vul. Kalinouskaha 1, 74 07 84

„Grodno", hotel, vul. Papovica 5, 50 17 49 „Omega", hotel, vul. Vasil'ka 40, 72 08 00 „Semashko", tourist complex, vul. Antonava 10, 75 02 99

„Neman", hotel, vul. S. Batoryja 8, 72 19 36 „Tourist", hotel, vul. Ja. Kupaly 63, 56 55 90

57    „Neman", tourist and health center, Py§ki (0152) 74 48 64 .........D-t

58    „Kupalinka", recreation camp, Hrandzicy . D-t

59    „Khimik", recreation camp, Bielaje (0152) 99 37 65 .........D-2

60    Hotel, vul. Piersamajskaja 10, Skidziel' (0152) 71 78 12 .........D-2

61    Scucyn (01514).........D-2

Hotel, vul. Kamsamol'skaja 51, 24 395 „Pavlinka", hotel, pi. Svabody 6, 24 960 „Elen", vul. Savieckaja 8, 29 671

62    „Mosty", hotel, vul. Lienina 1, Masty (01515) 32 305 .........D-2

63    „Lida", hotel, vul. Enhiel'sa 1, Lida (01561) 26 995 .........D-3

64    „Lipechanka", hotel, vul. Mickievica 1, Dziatlava (01563) 21 078 ......D-3

65    „Neman", hotel, vul. Navahrudskaja 9, Biarozauka (01561) 61 671 .....D-3

66    Navahrudak (01597)........D-3

„Novogrudok", hotel, vul. Mickievica 12, 23 272 „Pansky Dom", hotel, vul. Hrodzienskaja 3, 25 385

67    Hotel, vul. Haharyna 4, Karelidy (01596) 22 126 .........D-4

68    „Dorozhnik", recreation camp, Rakau (0172)52 569 ..........D-5

69    „Zarya", hotel, vul. Sacyjalistydnaja 97, Staubcy (01717) 55 367 ......D-4

70    „Vysoky bereg", tourist camp, Mikalajeuscyna (01717) 54 396 .... D-4

71    „Uzda", hotel, vul. Skol'naja 6, Uzda (01718)55 367 .........D-5

72    Minsk (017)..........D-5

„Agat", hotel, vul. Karbysava 25, 263 11 08
„Akademicheskaya", hotel, vul. Surhanava 7, 284 27 01
„Akvabel", hotel, Lahojski trakt 50, 237 92 22
„Almaz", hotel, vul. Hierasimienki 8, 273 76 54
BELARUS, hotel, vul. Starazeuskaya 15, 2097693
Europa hotel, Lenina street 1    
„Zhelon , hotel, vul. Adojeuskaha 52, 252 04 59
„Zhuravinka", hotel, vul. Ja. Kupaly 25, 206 69 00
„Zvezda", hotel, prasp. Haziety „Zviazda" 47, 270 74 85
„IBB-Hotel", hotel, prasp. Haziety „Prauda" 11, 270 39 94
„Minsk", hotel, prasp. Niezalieznasci 11, 209 90 00
„Moskovskaya", hotel, vul. Filimonava 63, 219 36 51
„Oktyabrskaya", hotel, vul. Enhiel'sa 13, 222 32 89
„Orbita", hotel, prasp. Puskina 39, 252 39 33
„Hotel Princess", hotel, vul. Kirava 13
„Planeta", hotel, prasp. Pieramozcau 31, 226 77 80
„Sport", hotel, vul. Ja. Kolasa 35, 292 12 09
„Sputnik", hotel, vul. Brylieuskaja 2, 220 36 19
„Tourist", hotel, prasp. Partyzanski 81, 295 40 04
„Ursula", hotel, vul. P Hliebki 11, 253 78 95
„Express", hotel, pi. Pryvakzal'naja 4, 225 64 63
„Yubileinaya", hotel, prasp. Pieramozcau 19, 226 90 23
„40 let Pobedy", hotel, vul. Azhura 3, 294 79 63

73    „Na rostanyakh", recreation camp, Pryvol'ny (017) 501 47 35 .........D-5

74    Hotel, vul. Kastrycnickaja 75, Mar'ina Horka (01713)50 149 .........D-6

75    „Cherven", hotel, vul. Lunacarskaha 31, Cervien' (01714) 55 367 ......D-6

76    „Berezino", hotel, vul. Kastrycnickaja 20, Bierazino (01715) 55 367 ......D-6

77    „Olsa", hotel, vul. Lieninskaja 51, Klicau (02236) 21 367 .........D-7

78    „Dnepr", hotel, vul. Lienina 22, Bychau (02231) 52 141 .........D-8

79    Mahiliou (0222).........D-8

„Cosmos-Cort", city physical training and health establishment, vul. Surhanava 46, 27 93 13
„Kim", hotel, vul. Lazarenka 27,22 91 11 Hotel, prasp. Smidta 20, 48 15 93
„Lira", hotel, vul. Lieninskaja 45, 25 25 43
„Mogilev", hotel, prasp. Mira 6, 46 80 77
„Severyanka", hotel, zav. Miecnikava 5, 24 17 61
„Signal", hotel, vul. Kuciepava 2, 48 62 77
„Tourist", hotel, prasp. Puskinski 6, 48 56 55

80    Hotel, Bujnicy (0222) 20 95 71 . . . D-8

81    Hotel, vul. Pijanierskaja 10, Cavusy (02242)    22 141 .........Д-8

82    „Sozh", hotel, vul. Kastrycnickaja 3, Slauharad (02246) 21 367 ......Д-8

83    „Mstislavl", hotel, vul. Pralietarskaja 57, Mscislau (02240) 50 779 ......Д-9

84    Hotel, vul. Rakasouskaha 3, Cerykau (02243)    31 140 .........Д-9

85    „Sozh", hotel, vul. Lieninskaja 39, Krycau (02241) 51 367 .........Д-9

86    „Druzhba", hotel, vul. Savieckaja 71, Klimavicy (02244) 54 038 ......Д-9

87    Hotel, Molodezhny residential district, m-n Maladziozny 1a, Kasciukovicy (02245) 51 898 .........Д-10

88    Hotel, Zviancatka........Д-10

89    Hotel, vul. Lieninskaja 2, Chocimsk (02247)31 280 .........Д-10

90    „Svisloch", hotel, vul. Kalinouskaha 7, Svislac (01513) 33 010 .......E-2

91    „Berestovitsa", hotel, vul. Dziarzynskaha 2, Vialikaja Bierastavica (01511) 21 341 . . E-2

92    „Beryozka", hotel, vul. K. Marksa 7, Vaukavysk (01512) 23 201 ......E-2

93    „Zelva", hotel, vul. Zebraka 2, Zel'va (01564)24 033 ........ E-2

94    „Berezhki", recreation camp, Biarezki (01564) 24 188 .........E-2

95    „Ruzhany", hotel, vul. Lienina 1, Ruzany (01632)    31 189 .........E-2

„Shchara", hotel, vul. Piersamajskaja 19, Slonim (01562) 21 302 .......E-3

97    „Shilovichi", recreation camp, Sylavidy (01562) 75 201 .........E-3

98    „Lesnoye ozero", tourist health complex, Padhornaja (0163) 43 44 21 .....E-3

99    Hotel, vul. Kamsamol'skaja 23, Ivacevicy (01645) 21 367 .........E-3

100    Baranavidy(0163)........E-4

„Horizont", hotel, vul. Savieckaja 82, 42 10 12
Hotel, vul. Kasmanautau 15, 47 32 11
„Komsomolskaya", hotel, vul. Haharyna 29, 42 24 68
„Svityaz", hotel, vul. 50 hod VLKSM 5, 42 97 80

101    Hotel, vul. 17 Vierasnia 13, Liachavidy (01633)    21380 .........E-4

102    Hotel, vul. Kastry6nickaja 8, Hancavidy (01646)    21367 .........E-4

103    „Nesvizh", hotel, vul. Bielaruskaja 7, Niasviz (01770) 55 367 .......E-4

104    „Kletsk", hotel, vul. Piersamajskaja 4, Klieck (01793) 54 567 .......E-4

105    „Kopyl", hotel, vul. Horkaha 1, Kapyl' (01719)55 367 .........E-5

106    Salihorsk (01710).........E-5
„Alesya", hotel, vul. Lienina, 38, 34 425 „Novoye Polesye", hotel, vul. Kazlova 33, 26 262

107    „Slutsk", hotel, vul. Lienina 199, Sluck (01795)52 361 .........E-5

108    Hotel, Sarady (01794) 23 441 .....E-6

109    „Starye Dorogi", hotel, vul. Kamsamol'skaja 18, Staryja Darohi (01792) 55 367 .....E-6

110    Asipovicy (02235)........E-6

Hotel, vul. 60 hod Kastrycnika 23, 20 007
„Centralnaya", hotel, vul. Sumdanka 15, 23 059
Young tourists camp, vul. K. Marksa 29, 29 919

111    Hotel, vul. Kamsamol'skaja 6, Hlusk (02230) 41 767 .........E-6

112    Babrujsk (0225).........E-7

„Bobruisk", hotel, vul. Savieckaja, 97/26, 52 07 08
Hotel, vul. Uljanauskaja 90, 43 63 86
„Fenix", hotel, vul. Ardianikidze 46a, 43 15 86
„Yubileynaya", hotel, vul. 50 hod VLKSM 26, 44 29 75

113    „Suzorye", hotel, vul. Piersamajskaja 1a, Kirausk (02237) 21319 .......E-7

114    Hotel, Myskavicy (02237) 46 191 ... . E-7

115    Zlobin (02334)..........E-8

„Slavyanskaya", hotel, vul. Piersamajskaja 13, 21 372
„Yubileynaya", hotel, vul. Piatrouskaha 44, 22 364

116    „Dnepr", hotel, vul. Dziarzynskaha 1, Rahacou (02339) 21 405 ......E-8

117    Hotel, vul. Lienina 11, Buda-Kasaliova (02336)    21367 .........E-8

118    Hotel, vul. Haharyna 18b, Cadersk (02332) 31 145 .........E-8

119    „Korma", hotel, vul. Iljuscanka 32, Karma (02337) 21374 .........E-8

120    Hotel, vul. Puskina 3, Krasnapollie (02238) 21367 .........E-9

121    Hotel, vul. Lienina 10,Vysokaje (01631) 72 053 .........Z-1

122    Lesnaya" rural manor Bielaja    Z-1

123    Kamianiuki (01631).........Z-1
„Belovezhskaya Pushcha , hotel №1, 56 497
„Belovezhskaya Pushcha", hotel №2, 56 572
„Belovezhskaya Pushcha", hotel №3, 56 543

124    „Mlynok", rural manor, Mlyny.....Z-1

125    „Kali nka", rural manor, Carnaucycy . . .Z-1

126    „Sosnovy bor", recreation camp, Staryja Zadvorcy (01641) 35 295 .... Z-1

127    Brest (0162)..........Z-1

„Belarus", hotel, bul'var Saucenki 6, 22 16 48
„Brest-lntourist", tourist complex, prasp. Maserava 15, 20 09 50
„Bug-Service", hotel, vul. Lienina 2, 23 64 17
„Vesta", hotel, vul. Krupskaj 16, 23 71 69
„Molodezhnaya", hotel, vul. Kamsamol'skaja 6, 21 63 76
„Start", hotel, vul. 2-ja Zavodskaja 5, 41 94 24
„Stroitel", hotel, vul. Lieninhradckaja 2, 41 94 68
„Yunost", hotel, vul. Savieckaj Kanstytucyi 14, 41 50 68

128    Kobryn (01642).........Z-2

„Belarus", hotel, vul. Suvorava 29, 21 367
„Suvorov hotel", hotel, vul. Druzby 2, 39 097

129    Recreation camp, Pieski (01642) 22 093 . Z-2

130    Pruzany (01632).........Z-2

„Veras", hotel, vul. Horyna-Kaliady 26, 71 311
„Mukhavets", hotel, vul. Syrmy 15, 71 460

131    „Yaselda", hotel, vul. Lienina 58, Biaroza (01643) 22 367 .........Z-3

132    Hotel, vul. Lienina 23, Bielaaziorsk (01643)28    400 .........Z-3

133    Hotel, vul. Vakzal'naja 6, Drahidyn (01644)    21 367 .........Z-3

134    „Pod lipami", hotel, vul. Viasiolaja 19, Liaskavidy (01652) 23 168 ......Z-3

135    Pinsk (0165)..........Z-4

„Aelita", hotel, vul. Cyhunadnaja 27, 35 54 57
Children and Youth Tourism Center, tourist camp, vul. Hajdajenki 58, 33 02 06
Hotel, vul. Partyzanskaja 33a, 32 41 78
„Pripyat", hotel complex, vul. Dniaprouskaj flatylii 31, 35 96 33
„Sport", hotel, vul. Rakasouskaha 17, 33 02 56

136    „Yubileinaya", hotel, vul. Savieckaja 19, Luniniec (01647) 21 367 ......Z-4

137    Hotel, vul. Kalinina 14, David-Haradok (01655)51285 ..........Z-5

138    „Granit", hotel, vul. Maladzioznaja 40, MikaSevidy (01647) 28 472 ......Z-5

139    Hotel, vul. Lieninskaja 10, Turau (02353) 75 164 .........Z-5

140    „Polesye", hotel, vul. Ckalava 5, lytkavidy (02353)21359 ..........Z-5

141    „Lyaskovichi", tourist complex, Liaskavicy (02350)98 417 ......Z-6

142    „Pripyat", hotel, vul. Haharyna 13, Pietrykau (02350) 52 455 ......Z-6

143    „Oktyabrskaya", hotel, vul. Savieckaja 58, Akciabrski (02357) 21 475 ......Z-6

144    Hotel, vul. Kastrydnickaja, Azarycy (02345) 91303 .........Z-7

145    Mazyr (02351)....... . . Z-7

Hotel, vul. Naftabudaunikou 22, 30 857
„Pripyat", hotel complex, vul. Pralietarskaja 8, 29 162
„Ellada", hotel, bul'var Junactva 26, 33 825
„Euro", mini hotel, vul. Internacyjanal'naja 101, 27 050

146    „Druzhba", hotel, vul. Frunzie 10, Kalinkavicy (02345) 42 712 ......Z-7

147    Svietlahorsk (02342)........Z-7

Hotel, vul. Sacyjalistycnaja 53, 46 633
Hotel, 3-е/ m-n Maladziozny 44, 24 991
„Svetlogorsk", hotel, vul. Lienina 41, 23 866

148    „Milograd", recreation camp, Milahrad (02340) 79 383    Z-8

149    Recyca (02340)        Z-8
Hotel, vul. Sniazkova 2a, 35 546
„Ritm", hotel, vul. Budaunikou 4, 49 180

150    „Sozh", tourist and health complex, Conki (0232) 96 14 79 .......Z-8

151    Homiel'(0232)..........Z-8

„V polyot", hotel, airport (0232) 96 44 31
„Veras", hotel, vul. Rabocaja 3, 50 94 01
„Gomel", pi. Pryvakzal'naja 1, 71 67 25
Hotel, vul. Halavackaha 19, 57 05 11
Circus hotel, vul. Savieckaja 27a, 71 99 11
„Dynamo", vul. Valhahradskaja 14, 40 45 15
„Oktyabrskaya", vul. K. Marksa 1, 77 68 91
„Sozh", vul. Sialianskaja 16, 74 81 73
„Tourist", vul. Savieckaja 87, 57 59 15
„Uyut", vul. Kisialiova 6, 52 57 95

152    Hotel, vul. Savieckaja 2, Vietka (02330)22 881 ..........Z-9

153    „Dobrush", hotel, prasp. Mira 8, Dobrus (02333)21 546 ..........Z-9

154    „Beryozovaya roshchau, recreation camp, Znamienka (0162) 93 71 57 .....Z-1

155    „Medovaya polyana", rural manor, Zbunin . Z-1

156    Bielaje Voziera (0162) ....... Z-1

„Selyakhi", recreation camp, 96 20 08
„Electron", recreation camp, 93 71 78
„Elma", recreation camp, 93 71 09

157    „Krasnoye Znamya", recreation camp, Husak (01651)32 301 ..........Z-2

158    „Goryn", hotel, vul. Lienina 7, Stolin (01655) 21 367 .........Z-4

159    Hotel, vul. Savieckaja 46, Liel'dycy (02356) 21 098 .........Z-6

160    Hotel, vul. Lieninskaja 14, Jel'sk (02354) 21 250 .........Z-7

161    Hotel, vul. Kastrycnickaja 5, Naroulia (02355) 21 668 ..........Z-7

162    „Khoiniki", hotel, vul. Savieckaja 40, Chojniki (02346) 21 359 .......Z-7

163    „Veras", hotel, vul. Savieckaja 10, Brahin (02344) 21 138 .......Z-8

164    „Rassvet", hotel, vul. Lienina 22, Lojeu (02347)42 425 ..........Z-8

165    „Dnepr", hotel, Kamaryn (02344) 28 284 . Z-8

BELARUS MUSEUMS AND EXPOSITION HALLS BELARUS MUSEUMS, EXPOSITION HALLS

1    Historical regional museum , vul. Enhiel'sa 39, Braslau (02153) 21 445        B-5

2    Historical ethnographical museum, vul. Skol'naja 12, Miory (02152) 21 915 . . B-5

3    Culture and way of life museum, Hiermanavicy (02154) 39 293 .........B-5

4    Regional museum, Valyncy (02151) 23 921 . B-6

5    City history and culture museum, vul. Maladzioznaja 45a, Navapolack (0214)53 42 16 .........B-6

6    Comradership-in-arms museum, vul. Savieckaja 10a, Rasony (02159) 21 367 B-6

7    Polack (0214)..........B-6

House of Peter the First. Stationary exhibition-trip along Nizne-Pokrovskaya, vul. Lienina 33, 42 28 55
Regional museum, vul. Lienina 11, 42 27 15
Belarusian Topography museum, vul. Lienina 22, 44 57 25
War Glory museum, vul. Kurhan Biassmiercia 1, 43 44 21
Sofia Cathedral Architecture History museum, zav. Bal'nicny 5, 42 53 40
Simeon Polotsky museum-library, vul. Lienina 22, 42 63 39
Polotsk National Historical and Cultural museum-reserve, vul. Lienina 22, 42 22 01
„Poozeryee , Traditional Handweaving museum, vul. Vojkava 1, 42 30 41

8    Museum of Obol Komsomol Underground, vul. Skol'naja 1, Obal' (02130) 26 461 . . B-7

9    Regional museum, vul. Varouskaha 3, Haradok (02139) 41 849 ......B-8

10    Regional museum, pi. Lienina 11/2, Pastavy (02155) 41 796 .......V-4

11    I. P. Sikora Fruit-grower-plant selection breeder memorial museum, Alaski (02154) 23 630 . V-5

12    Historical and Ethnographical museum, vul. Enhiel'sa 24, Hlybokaje (02156) 23 370 . V-5

13    People's Glory museum, vul. Savieckaja 17, Biahoml' (02157) 33 591 ......V-6

14    P. Brovka museum house, Pucilkavicy (02158) 24 116 .........V-6

15    People's Glory museum named after V. E. Lobanok, Hero of the Soviet Union, vul. Lieninskaja 37, Usacy (02158) 21 853 . V-6

16    Regional museum, vul. Kalinina 66, Liepiel'(02132) 41 790 .......V-6

17    Historical museum, pi. Svabody 1, Casniki (02133) 41 135 .........V-7

18    Historical regional museum, vul. Valadarskaha 6, Biesankovicy (02131) 42 183 .....V-7

19    Historical regional museum, vul. Karotkina 12 Sumilina (02130) 21 191 ......V-7

20    Historical regional museum, vul. Savieckaja 13, Sianno (02135) 41 565 .......V-7

21    „Zdravnyovo", I. E. Repin manor museum, Ruba (0212) 29 2712 .......V-8

22    Viciebsk (0212).........V-8
Regional museum, vul. Lienina 36, 36 47 12
Vitebsk Engine-repairing Plant museum, prasp. Frunzie 81/3, 24 02 66
Warriors-Internationalists museum, vul. Voinau-lnternacyjanalistau 20, 22 39 72
Museum of M. F. Shmyryov, Hero of the Soviet Union, vul. Cechava 4, 36 69 54
Mark Shagal museum-house, vul. Pakrouskaja 11, 36 34 68
Mark Shagal museum (branch of Mark ), vul. Savieckaja 25, 36 03 87
Art museum, vul. Lienina 32, 36 49 15
Literature museum, prasp. Frunzie 13, 37 05 89
Private Collections museum, vul. Davatara 26, 37 22 69
Music Chat forum (exhibition hall), prasp. Frunzie 11, 36 46 33 Modern Art Center (exhibition hall), vul. Praudy 5a, 36 02 93

23    War historical museum, vul. Lienina 100a, Liozna (02138) 41 984 .......V-8

24    Ethnography museum, Asintorf .... V-8

25    F. Bogushevich regional museum, vul. Savieckaja 128, Asmiany (01593) 42 593 G-3

26    XVI-XVII centuries Architectural complex, Hal'sany (01593) 39 457 ......G-3

27    F. Bogushevich museum, Kusliany (01592) 95 459 .........G-4

28    Historical regional museum, vul. Kutuzava 23, Smarhon' (01592) 34 492 ......G-4

29    Historical regional museum, pi. Svabody 8, Viliejka (01771) 56 405 .......G-4

30    Regional museum, vul. Talstoha 4, Maladziecna (01773) 71 824 .....G-4

31    Branch of M. Bogdanovich museum, RakuciouSdyna (01773) 96 141 . . . . G-5

32    Historical regional museum, vul. Pijanierskaja 4, Talacyn (02153) 21 445 . G-7

33    Museum-house and grave of N. V. Nevrov, Russian artist, Lyskauscyna........G-7

34    People's Glory museum, Es'mony .... G-7

35    Art museum named after V. K. Belynitsky-Biryulya, vul. Savieckaja 13, Bialynicy (02232) 51 936 G-7

36    Historical regional museum, vul. Savieckaja 40, Kruhlaje (02234) 21 563 .......G-7

37    Historical regional museum, vul. Savieckaja 1, S/c/ou (02239) 31 005 .......G-8

38    House-museum of P. M. Aleinikov, Russian Soviet film-actor, Kryviel'........G-8

39    Orsa (0216)..........G-8

K. S. Zaslonov Memorial museum, vul. Molakava 9, 29 26 87

V. S. Korotkevich museum, vul. Lienina 26, 21 18 49

Wood carving museum of S. S. Shavrov, woodcarver, vul. Krasina 26, 26 24 36
History and Culture museum, vul. Lienina 11, 21 25 51
Orsha religion history and culture museum complex, vul. Sviardlova 11a, 24 45 96
"Mlyn" ethnography museum, vul. Zamkavaja, 21 20 68

40    Soviet-Polish comradeship-in-arms museum, Lienina............G-9

41    Museum of Belarus's border troops history, Vusava............D-1

42    „Augustovsky canal in a house of a lock foreman" private museum, Niamnova.....D-1

43    Hrodna (0152).........D-1

Dispensary-museum, vul. Vrublieuskaha 33, 74 00 81
Dispensary-museum, pi. Savieckaja 4, 48 32 46
Belarusian state religion history museum, vul. Savieckaja 8, 74 25 13
Exposition hall of Commonwealth of Artists, vul. Azeski 38, 44 40 40
Gallery named after A. Tizenhause, pi. A. Tyzienhauza 4, 72 27 57
State historical archaeological museum, vul. Zamkavaja 20, 72 18 51
Gorodnitsa history museum, vul. AzeSki 37, 72 16 69
Maxim Bogdanovich museum, vul. 1 Maja 10, 72 22 54
Grodno region modern arts and crafts museum, vul. Savieckaja 8, 72 17 87
Arts and crafts center, vul. Savieckaja 8, 72 27 04

44    „Syalyanskaya khatka" of XIX century literature regional museum, Hudzievicy (01515) 38 782 D-2

45    Grodno region literature museum, Mil'kauscyna..........D-2

46    Aloiza Pashkevich literature museum (Tyotka pen name), Astryna.....D-2

47    „Forest and Man" museum, vul. Savieckaja 34, Masty (01515) 32 044 .......D-2

48    Historical art museum, vul. Pieramohi 37a, Lida (01561) 32 294 .........D-3

49    Historical regional museum, vul. Piersamajskaja 12, Dziatlava (01563) 21 341 .........D-3

50    „Neman" glass factory museum, Biarozauka...........D-3

51    Navahrudak (01597)........D-3

Historical regional museum, vul. Hrodzienskaja 2, 21 470
A. Mitskevich museum house, vul. Lienina 1, 24 243

52    „Land and People" regional museum, vul. Savieckaja 19, Karelicy (01596) 21 175 . D-4

53    „Mir" Palace complex, Mir (01596) 23 035 . D-4

54    Historical regional museum, vul. Lieninhradckaja 6, Dziarzynsk (01716) 55 257 ......D-5

55    Belarusian state folk architecture and way of life museum, Strodyca (017) 203 47 20 ... D-5

56    „Dudutki" folk culture museum, Dudzidy (01713) 72 525 .........D-5

57    Minsk (017)...........D-5

„Autoclassik" Belarusian museum of automobile culture and history, vul. Asanalijeva 26-190, 275 77 42
`Belarusian state museum of history of the Great Patriotic war, prasp. Niezalieznasci 25a, 227 11 66
Belarusian state folk architecture and way of life museum, vul. Kal'varyjskaja 17a-614, 209 41 63
Exposition complex of historical and cultural museum-reserve, vul. Rynacnaja 4, Zaslauje 544 11 52
„Vladislav Golubok parlor" branch of the museum of theatre and music culture history, vul. Staravilienskaja 14, 284 17 02
Yakub Kolas literature memorial museum, vul. Akademicnaja 5, 284 17 02
Yanka Kupala literature museum, vul. Ja. Kupaly 4, 227 79 43
State museum of history of Belarusian literature, vul. M. Bahdanovica 13, 234 56 21
State museum of history of theatre and music culture, zav. Muzykal'ny 5, 220 26 67
The Republ ic of Belarus nature and ecology state museum, vul. К Marksa 12, 206 69 56
Museum-house of the Vankovichis, culture and arts of the first half of the XIX century, vul. Internacyjanal'naja 33a, 227 87 96
Museum-house of the I congress of RSDRP, prasp. Niezalieznasci 31a, 266 68 47
Historical and cultural museum-reserve, vul. Rynacnaja 8a, Zaslauje 544 11 70
„Stalin Defense Line" historical and cultural complex of „Pamyat Afghana" Belarusian Fund, LaSany 503 20 22
Maxim Bogdanovich literature museum, vul. M. Bahdanovica 7a, 234 07 61
Petrus Brovka literature museum, vul. K. Marksa 30, 227 27 50
Z. I. Azgur memorial museum, vul. Azhura 8, 285 29 87
Vladimir Korotkevich museum, vul. Kazinca 91, 212 44 62
Museum of ancient Belarusian culture, vul. Surhanava 1/2, 284 18 82
Museum of Belarusian cinema history, vul. Sviardlova 4, 227 10 75
Museum of Belarusian railways history, vul. Ckalava 7, 225 44 14
Museum of DOSAAF history, vul. Maskouskaja 6, 205 40 21
Museum of history of the National Academy of Sciences of Belarus, prasp. Niezalieznasci 66, 284 14 52
Museum of communications of RUP „Beltelecom", vul. K. Marksa 29, 227 05 31
Museum of modern graphic art, prasp. Niezalieznasci 47, 284 86 21
00 „Beltiz", People's museum, vul. Amuratarskaja 7,203 11 81
National museum of Belarus history and culture, vul. K. Marksa 12, 227 43 22
The National arts museum of the Republic of Belarus, vul. Lienina 20, 206 68 44
The Republican museum of Belarus medical science history, vul. Fabrycyusa 28, 226 39 50
„Trostenets" memorial complex, vul. Kamsamol'skaja 6, 203 65 20
Central museum of Belarus consumer cooperation history, prasp. Pieramozcau 17, 203 50 11
Central museum of the Ministry of Interior of the Republic of Belarus, vul. Haradski Val 7, 227 82 66

58    Regional museum, vul. Savieckaja 13, Mar'ina Horka (01713) 41 143.....D-6

59    Regional museum, vul. Zajca 21, Klicau (02236) 21 491 .......D-7

60    Historical regional museum, vul. Askalienki 21, Bychau (02231) 58 558 .......D-8

61    Mahiliou (0222).........D-8

Regional museum, pi. Savieckaja 1, 25 73 90 Museum of Mogilev-city history, vul. Lieninskaja 13, 22 99 46 Museum of physical culture and sports, zav. 3-ci Kastrycnicki 8, 22 77 38     Ethnography museum, vul. Piersamajskaja 8, 25 13 81
V. K. Byalynitsky-Birulya arts museum, vul. Lieninskaja 37, 22 04 09 P. V. Maslennikov arts museum, vul. Mironava 33, 22 07 49

62    Historical regional museum, vul. Savieckaja 1, Cavusy (02242) 21 237 . D-8

63    Historical regional museum, vul. Lieninskaja 180, Cerykau (02243) 31 851 ......D-9

64    Historical and archeological museum, vul. Kalinina 49, Mscislau (02240) 50 015 . D-9

65    Regional museum, vul. Lieninskaja 46a, Krycau (02241) 52 385 .......D-9

66    Regional museum, vul. Lieninskaja 21, Kasciukovicy (02245) 54 671 .....D-9

67    Regional museum, vul. Savieckaja 69, Klimavicy (02244) 51 865 ......D-9

68    Historical regional museum, vul. Dziarzynskaha 3a, Chocimsk (02247) 31 057 .....D-10

69    Historical regional museum, vul. Lienina 8, Svislad (01513) 34 148 .......E-2

70    War history museum named after P. I. Bagration, vul. Bahracijona 10, Vaukavysk (01512) 22 146 .........E-2

71    Regional museum named after 1.1. Stavrovsky, pi. Lienina 1, Slonim (01562) 21 626 .. . E-3

72    Regional museum, vul. Savieckaja 72, Baranavicy (0163)42 15 24 .....E-4

73    Regional museum, vul. Zaslonava 1, Hancavicy (01646) 21 451 ......E-4

74    Historical regional museum, vul. Lieninskaja 96, Niasviz (01770) 55 874 . E-4

75    Museum of Kletsk region history, vul. Haharyna 6, Klieck (01793) 55 068 .......E-4

76    Regional museum, vul. lylunovica 4, Kapyl'(01719) 55 820 .......E-5

77    Regional museum, vul. Lienina 171, Sluck (01795)53 712 .........E-5

78    Historical regional museum, vul. Raboca-Sialianskaja 20, Asipovicy (02235) 71 642 .........E-6

79    Museum of crafts, Hlusa......E-6

80    Regional museum, vul. Sacyjalistycnaja 56/40, Babrujsk (0225) 52 07 95 ......E-7

81    History museum complex, lylicy .... E-7

82    Historical regional museum, vul. Piersamajskaja 85, llobin (02224) 22 201 .......E-8

83    Rahadou (02339).........E-8

Regional museum, vul. Lienina 50, 23 240 People's Glory museum, vul. Lienina 58, 22 786

84    P. N. Lepeshinsky memorial museum, Licvinavicy (02337) 92 43 13 .....E-8

85    Historical ethnographic museum, pi. Lienina 2, Cacersk (02332) 31 305 . . E-8

86    Historical ethnographic museum, vul. Antonava 2, Krasnapollie (02238) 22 753 E-9

87    A. A. Kuleshov house-museum, Nov. Samacievicy........E-10

88    Broad museum, Novaja Rasna.....Z-1

89    Branch of „Kamenetskaya tower" Brest regional museum, vul. Lienina 39, Kamianiec (01631) 22 564    Z-1

90    Brest (0162)..........Z-1

„Berestye" archeological museum, Gospitalny ostrov of Brest fortress, 20 55 98

„Brest hero fortress", memorial complex, 20 00 12, 20 03 65 Regional museum, vul. K. Marksa 60, (0162) 23 91 16

Railway technics museum, vul. Maserava 2, 27 47 64

Brest-city history museum, vul. Lievanieuskaha 3,23 17 65

„Rodnaya priroda" museum, vul. K. Marksa 60, 23 07 78

Arts museum, Brest fortress, 20 51 36

91    T. Kostyushko museum, Malyja Siachnovidy . Z-2

92    Polemology museum named after A. V. Suvorov, vul. Suvorava 16, Kobryn (01642) 25 694 . Z-2

93    „Bezdezhsky fartushok" arts and crafts museum, vul. Pijanierskaja 9, Biezdiez (01644) 74 999 Z-3

94    Arts and crafts museum, Motal' (01652) 58 753 .........Z-3

95    F. M. Dostoevsky museum, Dastojeva . . . Z-3

96    Рагеccа............Z-3

E. Yanishcits museum

„Polesye inhabitant manor of XIX century" scanner museum

97    Education history museum, vul. Hajdajenki 58, Pinsk (0165) 33 02 06 .......Z-4

98    Ya. Kolas museum, Pinkavi6y.....Z-4

99    Regional museum, vul. Kirava 21, Turau (02353) 75 375 .........Z-5

100    History and culture center of Oktyabrsky district, vul. Savieckaja 2, Akciabrski (02357) 21 582 Z-6

101    Mazyr (02351)..........Z-7

Regional museum, vul. Hara Kamunarau 8, 24 715 „Paleskaya veda", Mozyr region arts and crafts museum, vul. Kamsamol'skaja 15, 24 662

102    Historical regional museum, vul. Internacyjanal'naja 11a, Kalinkavicy (02345) 29 383 .........Z-7

103    Svietlahorsk (02342)........Z-7

Svetlogorsk-city history museum, vul. Zialionaja 1, 20 824
„Tradicia", picture gallery named after Pryanishnikov, m-n Piersamajski 65, 22 534

104    Recyca (02340).........Z-8

Regional museum, vul. Lunadarskaha 8-8, 21 141 Regional museum (Exposition center), vul. Savieckaja 30, 23 392

105    Museum of open preservation of historical funds, Chal'6 (02330) 37 505 .....Z-9

106    Homiel' (0232)..........Z-9

Exhibition hall of regional museum, prasp. Lienina 4,74 19 11
Regional museum, pi. Lienina 4, 74 19 11
„Gomselmash" plant labor and militant glory museum, vul. Sasejnaja 41, 59 25 12
„Hunter's shack", vul. Puskina 32, 70 33 40

107    Arts and crafts museum, Krasnaja plosca 5, Vietka (02330) 22 670 .......t-9

108    Astronautics museum, Tamasouka (0162) 96 75 72 .........Z-1

109    Arts and crafts museum, Malaryta . . . Z-2

110    A. A. Block museum, Lapacina .... Z-4

111    Regional museum, park „Man'kavidy", Stolin (01655) 2 43 67 .......Z-4

112    Regional museum, vul. Cyrvonaarmiejskaja 1, Liel'cycy (02356) 21323 ......Z-6

113    Regional museum, vul. Dziarzynskaha 1, Jel'sk (02354) 21 615 .......Z-7

114    Ethnographic museum, vul. Kastrycnickaja 14, Naroulia (02355) 21 041 ......Z-7

115    I. P. Melezh memorial museum, HliniSca (02346) 94 355 .......Z-7

116    Regional museum, vul. Savieckaja 43, Chojniki (02346) 21 105 .......Z-7

117    Historical museum with a picture gallery, vul. Savieckaja 79, Brahin (02344) 21 121 . Z-8

118    „Battle for Dnieper" museum, vul. Savieckaja 3, Lojeu (02347) 20 673 .......Z-8

BELARUS TOURIST PLACES OF INTEREST ARCHITECT BELARUS TOURIST PLACES OF INTEREST (ARCHITECTURE SPOTS)

1    XVIII—XIX century manor, Vidzy-Lrmdynskijti B-4

2    1643-1646 Bernardines monastery, Druju B-5

3    1810—1820 manor, Dziedzinn    B-5

4    Park complex of the beginning of the XVIII century, Knminnpolllo    B-5

5    Park complex, Idolte    . B-5

6    XIX century manor, Vopytnaja .... B-5

7    Park complex, Asvieja.......B-6

8    Khrapovitskiye patrimony (I. Ya. Khrapovitsky is a Belarusian folklorist, poet, public character), Kachanavidy..........B-6

9    XIX-XX beg. manor, Rasony.....B-6

10    Xll-century Salvation Efrosinya church at Salvation Efrosinya monastery; house of Peter-the-First of 1692; Lutheran Church of 1775; Salvation Baptism of Christ monastery of

XVIII century; Jesuits collegium of XVIII—XIX century; residential construction fragments of XVII-XIX century, Polack......B-6

11    Post station building of 1843, Barauliany . B-8

12    Architectural ensemble of XVIII—XIX century, Varniany............V-4

13    Catholic church of saint John the Forerunner of 1603-1606 (reconstructed in 1861 .), Kamai V-4

14    Architectural ensemble of a historical center of the 2nd half of XVIII century; palace and park complex of the end XVIII-beginning of XIX centuries, Pastavy.........V-4

15    Carmelites monastery of 1754, Miadziel . .V-4

16    Catholic church of saint Andrew Bobolya and Tranitaries monastery of 1776, Kryvity . . V-5

17    Nativity of Blessed Virgin cathedral of XVII century (former Carmelites catholic church and monastery 1639-1654), Hlybokaje . . .V-5

18    Catholic church of Franciscans of 1740, Udziela............V-5

19    Manor of classicism style build by Zigmund Askerka in the 1st half of XIX century, Aziercy............V-5

20    Paraskeva church of 1887. Monument of architecture of pseudorussian style, Plisa . V-5

21    Manor of XIX century, Dvor-Nizhalava . . V-7

22    Palace and park ensemble of XVIII—XIX centuries, Biesankovicy..........V-7

23    Manor of the 2nd half of XIX century, Staraja Bielica..........V-7

24    Building of an agricultural school of the 2nd half of XIX century, Luzasna.......V-8

25    Building of a former post station of XIX-XX centuries, Hrysany.........V-8

26    Historical center — urban development monument of XVI-XVIII centuries; city hall of XVIII century; a governor's palace of XVIII century; assumption church and monastery of Basilians of XVIII century, Viciebsk..........V-8

27    Fortress-house of 1611-1612; monument to defense architectonics, Hajciuniski . . . G-3

28    Palace demolitions of XV-XVI centuries, Hieraniony...........G-3

29    Manor of 1870s, lamyslaul'.....G-3

30    Manor of F. Rushits, graphic artist (1870-1936), Bahdanava..........G-4

31    Palace demolitions of XVI-XVII centuries, Hal'sany...........G-4

32    Manor in which in 1898-1900 F. Bogushevich, a Belarusian poet, lived, Kusliany .... G-4

33    Palace demolitions of XIV century, Kreva . G-4

34    Manor, in which in XIX century M. K. Oginsky, composer, lived (1765-1833), Zaliessie . . G-4

35    Manor of XIX century, Jachimouscyna . . G-4

36    Palace and park complex of XVIII—XIX centuries, Valozyn............G-4

37    Palace and park complex, Viazyn' . . . G-5

38    Salvation Transfiguration church of 1577, Zaslauje............G-5

39    Palace and park complex of the 2nd half of XVIII, Siomkava...........G-5

40    Resurrection cathedral of 1874, Barysau . G-6

41    Manor of Romanovs, the athelings, Stara-Barysau..........G-6

42    Manor of the beginning of XX century, Krupki............G-7

43    „Bely Kovel" Palace demolitions of XVII century, Smaliany ...........G-8

44    Manor park complex of 1901, Miezava . . G-8

45    Building of a former synagogue of XVII century; town hall of the end of XVIII century; dwelling buildings of XVIII—XIX centuries; private residence of the beginning of XX century, Shklou ...G-8

46    Theopany Kutein monastery, 1623, Orsa . G-8

47    Bernardines monastery of XVII century, Dubrouna...........G-8

48    A group of buildings of an agricultural academy of XIX-XX centuries, Horki......G-9

49    Assumption monastery of 1380, Pustynki . G-9

50    Palace and park complex of the end of XVIII-beginning of XIX centuries, Sviack . D-1

51    Boris and Gleb (Kalozha) church of XII century; Old palace of XI—XIX centuries; new palace of XVIII century. Bernardines monastery of XVI-XVIII    centuries; Bridges of XVII century; Jesuits of XVII—XVIII centuries; Franciscans of XVII—XVIII    centuries; Basilians of XVIII century, Hrodna............D-1

52    Palace of XVIII century, Scucyn . ... D-2

53    Palace demolitions of XIV—XV centuries, Lida.............D-3

54    Manor and park complex of XIX century, Mazejkava...........D-3

55    Manor complex of XVIII century, Dziatlava . D-3

56    Palace remains of XVI—XVII centuries, Liubca............D-4

57    Palace demolitions of XIII—XV centuries. Transfiguration catholic church of 1712—1723, Navahrudak..........D-4

58    Monument of manor and park architecture of the beginning of XIX century, the Vereshchakis's possession, Rajca........D-4

59    Palace and park complex of XVIII century, Scorsy............D-4

60    Manor and park complex of XVI century, Mir D-4

61    Catholic church of saint angel Michael and Franciscans monastery of XVIII century, Ivianiec............D-4

62    Akincitsy memorial manor of Yakub Kolas, a birth-place of people's poet of Belarus (K.M. Mitskevich, 1882-1956), Stoubcy . D-4

63    Manor of Ya. A. Narkevich-lodko, naturalist, professor of XIX century, Nadnioman . . D-5

64    Manor and park complex of XIX century, Stan'kava...........D-5

65    Palace and park complex of the 2nd half of XVIII century, Pryluki.......D-5

66    Peter and Paul church of 1611—1613; Simon and Elena catholic church of 1908-1910; Pishalovsky palace of 1822-1825; manor of 1795; city theatre building of 1890; the Vankovichis's manor of XVIII—XIX centuries; Belaya dacha of the end of XIX century, Minsk . . .. D-5

67    Manor and park complex of XIX century, Dukora............D-5

68    Palace and park complex of the 2nd half of XIX century, Smilavicy.......D-6

69    Annunciation monastery, Malja Liady . . D-6

70    Manor of the beginning of XX century, Aliesina............D-6

71    Palace and park complex of the 2nd half of XIX century, Ravanicy.......D-6

72    Manor of count Pototsky of the 1st half of XIX century, Bierazino.......D-6

73    Saint Nikolas monastery of XVII—XVIII centuries; palace of archbishop G. Konissky of the 2nd half of XVIII century. Historical center-urban development monument of XVI—XX centuries, Mahiliou...........D-8

74    Palace and park ensemble of XVII—XVIII centuries; synagogue of XVII century, Bychau . . . D-8

75    Palace and park ensemble of the beginning of XIX century, Hrudzinauka......D-8

76    Nikolas cathedral of XIX century. Saint Alexander Nevsky church of 1870. Tupichev monastery mid XVII, Mscislau........D-9

77    Palace of the end of XVIII century. Building of the former post station mid XIX, Кгychau . D-9

78    House-monument of nobiliary architecture of 1867, Klimavicy.........D-9

79    Manor and park complex of XIX century. Building of the former gymnasium of 1827, Svislac............E-2

80    Manor building where in 1812 headquarters of army general P. I. Bagration was located, Vaukavysk...........E-2

81    Demolitions of Palace complex — one of the largest monuments of palace architecture of Belarus of XVI—XVIII centuries, Ruzany . E-2

82    Hieretic monument of defense architectonics, Synkavicy...........E-3

83    Palace of the mid XIX century, Kosava . . E-3

84    Assumption monastery of XVII—XVIII centuries, lyrovicy...........E-3

85    Catholic church with Bernardines monastery of XVII—XVIII centuries; synagogue of 1642; town hall of XVIII century. Albertin manor and park complex of XIX century, Slonim .... E-3

86    Manor house at the birth-place of A. Mitskevich, (1798—1855), a polish poet of Belarusian origin, public character, publicist, Zavossie    E-4

87    Post station of the 1st half of XIX century, Siniauka...........E-4

88    Manor and park complex of XIX century, Тuса.............E-4

89    Catholic priest's house, catholic church and Benedictine monastery of 1593—1596. Town hall and shopping arcade of XVI—XVIII centuries. Palace tower, Slutsk gate of the 2nd half of XVII century. Nesvizh palace and park complex of XVI-XIX centuries., Niasviz.....E-4

90    „Radivillomonty" manor and park complex, Krasnaja Zviazda.........E-4

91    Manor house of the 2nd half of XVIII century, Hrozava...........E-5

92    Manor and park complex of XIX century, Sunai............E-5

93    Catholic church and monastery of Bernardines of 1793. Former post station structures, nobiliary assembly, gymnasium, religious school of 1768, Sluck............E-5

94    Post station of XIX century, Pas'kava Horka E-6

95    Post station of XIX century, Staryja Darohi . E-6

96    Bobruisk fortress of 1807-1812, Babrujsk . E-7

97    Palace and park ensemble of XVIII—XIX centuries, Zylicy............E-7
largest monuments of palace architecture of Belarus of XVI-XVIII centuries, Rutany . E-2

82    Hieretic monument of defense architectonics,

Synkavidy...........E-3

83    Palace of the mid XIX century, Kosava . . E-3

84    Assumption monastery of XVII—XVIII centuries,

lyrovidy...........E-3

85    Catholic church with Bernardines monastery of XVII—XVIII centuries; synagogue of 1642; town hall of XVIII century. Albertin manor and park complex of XIX century, Slonim .... E-3

86    Manor house at the birth-place of A. Mitskevich, (1798—1855), a polish poet of Belarusian origin, public character, publicist, Zavossie . . E-4

87    Post station of the 1st half of XIX century, Siniauka...........E-4

88    Manor and park complex of XIX century,

Тиса.............E-4

89    Catholic priest's house, catholic church and Benedictine monastery of 1593—1596. Town hall and shopping arcade of XVI—XVIII centuries. Palace tower, Slutsk gate of the 2nd half of XVII century. Nesvizh palace and park complex of XVI—XIX centuries., Niasviz.....E-4

90    „Radivillomonty" manor and park complex, Krasnaja Zviazda.........E-4

91    Manor house of the 2nd half of XVIII century, Hrozava...........E-5

92    Manor and park complex of XIX century,

Sunai............E-5

93    Catholic church and monastery of Bernardines of 1793. Former post station structures, nobiliary assembly, gymnasium, religious school of 1768, Sluck............E-5

94    Post station of XIX century, Pas'kava Horka E-6

95    Post station of XIX century, Staryja Darohi . E-6

96    Bobruisk fortress of 1807-1812, Babrujsk E-7

97    Palace and park ensemble of XVIII—XIX centuries, lylicy............E-7

98    Building of a former girls'school of XIX century, founded by M. I. Pushchin, brother of A. I. Pushchin, Decembrist, Рагуcу........E-7

99    Palace and park complex of the end of XIX century, Krasny Bierah..........E-7

100    Building of a former nobility school of 1903-1905 and county council of 1909, Rahadou    E-8

101    Town hall of XVIII century, CaCersk    E-8

102    Palace and park ensemble of XIX century, Vysoknje    .......2-1

103    Manor and park complex of the mid XIX century, Hrymlnfiti    .......2-1

104    Manor of the Nemtsevlches of XVIII century. Here Yu. V Nemtsevlch wai born, politician, writer, historian (1758 1841), Sknki.....Z-1

105    Kholmsk gate of XIX century, Brest ... Z-1

106    Kamenetskaya tower (Belaya Vezha) — a unique defense architecture monument of XIII century, Kamianiuc    .........Z-1

107    Manor house of XVIII century. Sudarium monastery of XV XVIII centuries, Kobryn.....Z-2

108    Manor and park complex of mid XIX century „Pruzhanski palatsyk". Shopping arcade of 1896, Pruiany............Z-2

109    Manor and park ensemble of Orzheshko family line with family vault of 1853, Zakoziel' ... Z-3

110    Chartreuse monastery of 1648-1689, Biaroza............Z-3

111    Monar of N. Orda (1807-1883), Belarusian and Polish graphic artist and composer, Varacevicy...........Z-3

112    Franciscans monastery of 1510-XX century. Butrimovich palace of 1784-1790, Pinsk . . Z-4

113    Prince David palace mountain. Historical town center, Davyd-Haradok.......2-5

114    Cisterians monastery of 1743-1745, Bernardines monastery of XVIII century, Mazyr . . . .2-7

115    Manor of XVIII-XIX centuries, Staraja Bielica..........Z-8

116    Palace of XIX century, Chal'6.....2-9

117    Saint Elias church of 1793-1794. Palace and park ensemble of XVIII-XIX centuries. Administration buildings of XIX century, Homiel' .... 2-9

118    Paper factory buildings of XIX century, Dobrush............2-9

119    Manor and park ensemble of the beginning of XIX century, Naroulia.......Z-7

120    Catholic church and collegium of Jesuits of 1726-1746, Juravidy.......Z-7

121    Manor of XIX-XX centuries, Chojniki . . Z-7

122    Residential buildings of XIX-XX centuries, Lojeu.............Z-8

BELARUS TOURIST PLACES OF INTEREST2 BELARUS TOURIST PLACES OF INTEREST

1    Monument on 1812 battle place, Druja B-5

2    Obelisk to 1812 war memory. Memorial complex to fascism victims, burnt villages, liberators and countrymen, Vierchniadzvinsk . . . B-6

3    Monuments to: L. P. Kostetskaya, partisan communication agent; liberators; internationalist warriors, Navapolack.......B-6

4    Memorial complexes to: the valiants of 1812 war; the Great Patriotic war, Kliascicy . . B-6

5    Monument to general Ya. P. Kulnev, hero of 1812 war (1763-1812). Mass grave of warriors perished during the Great Patriotic war, SakaliSca...........B-6

6    Monument to countrymen perished during the Great Patriotic war. Burial ground, Maciusy B-6

7    Birth-place of Anna Misuna, the first woman-geologist, Vietryna........B-6

8    Archeological settlement of XVI-XVII centuries, Fal'varak...........B-6

9    Partisan camp place. Burial ground, Pukanauka ........... B-6

10     Mass grave of Soviet warriors and partisans, Turoulia............B-6

11    Memorial to Soviet warriors and partisans, Rasony............В-6

12    Krasny most - 1812 battle field. Monuments to: Efrosinya Polotskaya, Francisk Skorina, Simeon Polotsky, Polack . . . B-6

13    Obelisk on the grave of a Soviet warrior, Aliosca............B-7

14    Obelisk in the graveyard in honor of Soviet warriors and partisans. A monument to under-grounders. Site of ancient settlement in the early iron age, Novy Bolieck.....B-8

15    „Popova gora" site of ancient settlement; burial ground, Bieskatava........B-8

16    „Immortality" memorial complex, Haradok . B-8

17    A monument on the grave of M. F. Silnitsky, the first Hero of the Soviet Union among partisans-young communists (1921-1942), Kuryna B-8

18    Mass grave of Soviet warriors, partisans and fascism victims, Astrauskija.....B-8

19    Birth-place of M. F. Shmyryov (Bat'ka Minai, 1891—1964), a legendary partisan, Hero of the Soviet Union, Punisca.......B-8

20    A monument in honor of Vitebsk „gate"— 40-long gap in the battle line in 1942, which was maintained by partisans and Soviet warriors, Zapollie............B-8

21    A monument to children of M. F. Shmyryov fired by fascists in 1942, Suraz......B-8

22    Stone obelus of XV—XVI centuries — a history monument, Kamai.........V-4

23    Birth-place of P. O. Sukhoy, an aircraft designer (1895-1975). Place of Berezvechye death camp where over 27 thousands of Soviet and Italian prisoners of war were annihilated, Hlybokaje V-5

24    „Khodorovka" memorial complex on the place where 600 civilians and 200 Italian war prisoners were fired, Dziadki........V-5

25    Birth-place of 1.1. Khodko, scholar, geodesist and topographer (1800—1881), Kryvicy ... V-5

26    A monument to soldiers of the 1st World war, Zabroddzie...........V-5

27    „Malediction be upon fascism!" memorial complex, former Sunievka village.......V-5

28    A monument on the grave of I. T. Buinitsky, a founder of Belarusian professional theatre, actor and stage director (1861-1917), Prazaroki . V-6

29    „Breaking of a blockade" memorial complex in honor of German fascists' blockade breaking by partisans in May, 1944, Papieryna . . . V-6

30    Birth-place of P. Brovka (1905-1980), people's poet of Belarus, hero of Socialist Labor, Pucilkavicy...........V-6

31    Mass grave of partisans, undergrounders and Soviet warriors. Site of ancient settlement, burial ground, Usacy..........V-6

32    To the South-West of the village there is located an archeological monument — a stone age settlement, Dalieckija........V-6

33    Birth-place of general-major L. M.Dovator, Hero of the Soviet Union, Chocina.....V-7

34    A place where Soviet people, partisans-war prisoners perished in 1941, Luzasna . . V-8

35    Grave of an unknown soldier, Ruba    V-8

36    Memorial complex to artillerymen of the Great Patriotic war, Krynki.......V-8

37    A monument to heroes of 1812. Memorial complex to liberators, partisans and undergrounders, Viciebsk..........V-8

38    Birth-place of M.Shagal, painter and graphic artist (1887-1985), Liozna.....V-8

39    „Rylenki" memorial complex on the mass grave of 10 thousands of Soviet warriors perished during the Great Patriotic war, Rylienki V-8

40    Monuments to: I. A. Gashkevich, a diplomat of XIX century; Soviet warriors and partisans, Astraviec...........G-3

41    A monument to F. Bogushevich (1840-1900), Belarusian poet, prose-writer and publicist, luprany...........G-4

42    „Karabel" site of ancient settlement, Hal'sany...........G-4

43    A place where Krevo union was concluded in 1385, Kreva............G-4

44    Birth-place of Tomash Zan, a Polish poet-romanticist (1796-1855), Miasata......G-5

45    A monument in honor of victory of Russian troops in 1812 Patriotic war. Memorial complexes: in honor of Soviet liberating troops; on the site of a concentration camp where over 33 thousands of Soviet prisoners of war were annihilated, Maladziecna..........G-4

46    Historical and cultural reserve „Zaslavl".
„Zamechek" site of ancient settlement, „Val" site of ancient settlement.
„Stalin Defense Line", historical and cultural complex, Zaslauje G-5

47    „Viazynka", Kupala reserve, monument to Yanka Kupala, Viazynka.........G-5

48    „Dal'va" memorial complex......G-5

49    „Chatyn'" memorial complex.....G-5

50    Birth-place of K. P. Tyshkevich (1806-1868) and E. P. Tyshkevich (1814-1873) - founders of Belarusian archaeology, Lahojsk .... G-5

51    „Glory Hill", Slabada........G-5

52    A monument to Mother-Patriot, lodzina G-6

53    Memorial complex in honor of Russian warriors of 1812 Patriotic war, Bryli......G-6

54    Birth-place of A. A. Anikeichik, a Belarusian sculptor (1932-1989). 1812 war monument „Batteries", Barysau...........G-6

55    A place of fording of Napoleon army in 1812, Sciudzionka..........G-6

56    House-museum and grave of N.V.Nevrov, a Russian artist (1830-1904), Lyskau$6yna . G-7

57    Monuments to: V. K. Byalynitsky-Birulya; on a mass grave of Soviet warriors and partisans, Bialynity...........G-7

58    Grave of Tomash Zan, a Polish poet-romanticist (1796-1855), Smaliany.......G-8

59    In the vicinity of Levki area where in 1935-1941 Yanka Kupala lived — Kupala memorial reserve. A monument to the poet, Kopys' .... G-8

60    A mass grave of Soviet warriors, Zubava . G-8

61    A mass grave of warriors-liberators, Ciealin G-8

62    A monument to K. S. Zaslonov, Hero of the Soviet Union. „For out Soviet Motherland" („Katyusha") memorial complex, Огёа . . G-8

63    A monument to A. A. Nikandrova, Hero of the Soviet Union, Dubrouna......G-8

64    Birth-place of I. I.Yakubovsky, marshal of the Soviet Union, twice Hero of the Soviet Union (1911—1976), Zajcava.......G-8

65    Monuments to: I. I.Yakubovsky, marshal of the Soviet Union; lecturers and students, workers and officials of the Belarusian Agricultural Academy perished during the Great Patriotic war; scholars who worked at the Academy, Horki............G-9

66    Memorial complex to Soviet-Polish comradeship-in-arms, Lienina.........G-9

67    Defense structures of the Second World war, Vusava............D-1

68    A monument to warriors of the 86th Augustov border detachment perished in the first days of the Great Patriotic war, Sonicy .... D-1

69    A mass grave of service men perished during the Great Patriotic war, Sapockin.....D-1

70    Fortified structures of the 1st and 2nd world wars. A monument to fascism victims erected on the site of mass annihilation of inhabitants of Grodno and other settlements, Navumavicy D-1

71    Memorial complex to border guards of the Belarusian border defense command. Monuments to: Vitovt the Great; Kupala; E. Orzheshko;

V. D. Sokolovsky; A. Tiezenhouse; in honor of 580th anniversary of Grunvald battle, Hrodna D-1

72    Memorial places related with the life of E. Orzheshko, Bahatyrevicy.....D-2

73    A grave of 1863 insurgents. Remains of the Kaminskies's palace and park ensemble where E. Orzheshko in 1877 wrote her novel „Over Neman", Miniavicy........D-2

74    Birth-place of E. Orzheshko, a Polish authoress (1841-1910), Mil'kauscyna......D-2

75    A monument to Aloiza Pashkevich, a Belarusian poetess (Tyotka pen name), Shcuchyn . . D-2

76    Grave of Aloiza Pashkevich (Tyotka) a poetess, Stary Dvor...........D-2

77    Memorial complex to warriors, partisans, fascism victims, Symki.......D-2

78    Immortality hill and Unknown Soldier grave, Lida.............D-3

79    A monument to I. Yu. Filidovich, who in 1942 reaccomplished feat of Ivan Susanin, Dziatlava...........D-3

80    Memorial complex to Soviet warriors and partisans. A monument to Ya. Chechot, Belarusian and Polish poet of XIX century, Karelihcy............D-4

81    Immortality Hill mounded in honor of A. Mits-kevich. Monuments to: A. Mitskevich; Ya. Kolas; countrymen perished in Afghanistan, Navahrudak..........D-4

82    Kolas memorial preserve: manors Lastok, Albut, Smolnya, Mikalajeuscyna......D-4

83    Grave of M. R. Grushevitsky, a Belarusian composer (1828—1904), Rakau . . . . D-5

84    A monument on the grave of Marat Kazei, Hero of the Soviet Union, Stan'kava .... D-5

85    Victory monument „Hero-city of Minsk" architectural and glyphic complex. Chapel monument to „Sons of the Motherland perished outside it". Monuments to: Ya. Kupala, Ya. Kolas, M. Bogdanovich, A. S. Pushkin, A. Mitskevich, M. Gorky, Ya. Drozdovich, S. Gritsevets, M. Kazei, Efrosinya Polotskaya, Kiryll Turovsky, F. Skoryna, Nikolai Gusovsky, S. Budny, V. Tyapinsky, Minsk............D-5

86    Birth-place of S. Manyushko, a Belarusian and Polish composer (1819-1872), Ubiel' . . D-6

87    Memorial complex to fascism victims, Soviet warriors and partisans, Brycalavidy D-6

88    A site of ancient settlement, Svislad . . D-7

89    Memorial complex to warriors and partisans, Usakina............D-7

90    Glory Hill. A monument to partisans of the Great Patriotic war, Klichau.....D-7

91    3 km far from Krynki village V. K. Byalyntsky-Bi-ryulya, a Belarusian and Russian artist was born (1872-1957), Ciachcin.......D-7

92    Memorial complexes to: „Fighters for the Soviet power"; on the site of Lupolovsky camp where over 40 thousands of Soviet prisoners of war were annihilated, Mahiliou .... D-8

93    Military glory memorial, Ludchycy . . . D-8

94    Memorial chapel build in honor of the 100th anniversary of victory in 1812 Patriotic war, Saltanauka...........D-8

95    „Buinichi field"memorial complex. Monument to К. M. Simonov, Bujnicy......D-8

96    Birth-place of L. E. Manevich, a military secret-service agent, Hero of the Soviet Union (1898—1945). A monument to military liberators from German fascist occupants, Cavusy . D-8

97    Memorial chapel and monument in honor of the 200th anniversary of the victory of Russian troops over Swedish ones in 1708, Liasnaja D-8

98    A monument to countrymen perished during the Great Patriotic war, Cerykau.....D-9

99    A monument to countrymen perished during the Great Patriotic war, Mscislau .... D-9

100    A monument to K. P. Orlovsky, Hero of the Soviet Union and Socialist Labor, Myskavicy . D-9

101    A monument on the site of Krichev camp of war prisoners where around 18 thousands of Soviet citizens were annihilated. Sites of ancient settlement: „Zamkovaya gora", „Gorodets", Krycau............D-9

102    Here K. Kalinovsky and R. Traugutt studied in, leaders of 1863-1864 uprising studied, Svislac............E-2

103    A monument to P. I. Bagration, Vaukavysk . E-2

104    In the vicinity, in a former manor Merchevshchi-na T. Kostyushko, a political and military figure (1746-1817) was born, Kosava . . .. E-3

105    Birth-place of V. P. Taulai, a Belarusian poet (1914-1947). „Urochishche Gai" memorial complex on the site of execution of 3 thousands of Czechoslovak citizens by German fascists in 1942, Baranavicy.........E-4

106    A monument to S. Budny, a Belarusian apostle of XVI century. Historical and cultural reserve „Nesvizh" with architectural monuments of XVI-XIX centuries, Niasviz.....E-4

107    Memorial complex to Soviet warriors, partisans and countrymen, Klieck.......E-4

108    Birth-place of T. Gartny, a Belarusian writer and public character (1887-1937), Kapyl' . . E-5

109    Memorial complex to Soviet warriors and partisans, Starobin........E-5

110    A monument to Sofia Slutskaya. Memorial complex on mass graves of Soviet warriors and peaceful inhabitants, Sluck.....E-5

111    Memorial complex to Soviet warriors, partisans and undergrounders, Liuban'.....E-5

112    Monuments to: partisans-undergrounders A. Korolyova and S. Bobokova; victims of fascism—„Requiem"; to the commemoration of liberation from the fascist invaders, Staryja Darohi..........E-6

113    A monument in honor of liberation from German fascist occupants, Asipovicy.....E-6

114    Memorial complex to countrymen perished during the Great Patriotic war. A bust to S. F. Shutov, twice Hero of the Soviet Union, Slucsk............E-6

115    Birth-place of V. I. Dunin-Martsinkevich, classicist of Belarusian literature (1808-1884), PaniuSkavidy..........E-7

116    Memorial complex in honor of warriors of the 1st Belarusian front and partisans, Sydkava...........E-7

117    Bobruisk fortress — a place of defense battles in 1812, preparation for Decembrists uprising, revolutionary actions of soldiers in 1905—1907. In 1919-1920 and in 1942-1944 the fortress located concentration camps for war prisoners. Birth-place of V. Z. Khoruzhaya, Hero of the Soviet Union (1903—1942), Babrujsk . . E-7

118    A monument on the grave of N. A. Vorontsova-Velyaminova (1859—1912), a granddaughter of A. S. Pushkin, Cialusa.......E-7

119    A monument to K. P. Orlovsky, Hero of the Soviet Union and Socialist Labor, Myshkavichy    E-7

120    Memorial complex to children - faScism victims, Krasny Bierah..........E-7

121    A monument to Red guardsmen who perished in battles with Dovbar-Musnitsky army in January 1918. Glory Hill, Rahacou......E-8

122    Birth-place of P. Ya. Golovachev, twice Hero of the Soviet Union (1917-1972) and V. P. Drozd, vice-admiral (1906-1946). Bust to P. Ya. Golovachev and monument to V. P. Drozd. Glory Hill, Buda-Kasaliova.........E-8

123    A monument to P. N. Lepeshinsky, Licvinavidy...........E-8

124    Birth-place of I. P. Shamyakin, a people's writer of Belarus, Hero of Socialist Labor (1921-2004); general-lieutenant A. D. Tereshkov, Hero of the Soviet Union (1893-1960), Karma ... E-8

125    Obelisk on the grave of Red partisans , Sviacilavidy..........E-9

126    Burial place (1798) of S. A. Ponyatovsky, a Polish king, Voucyn..........Z-1

127    Birth-place of Yu. V. Nemtsevich, a political figure, writer, historian (1758-1841), Skoki Z-1

128    Brest fortress (XIX c.) — a place of revolutionary actions of soldiers of the garrison in 1905-1906; a place of signature of Brest peace in 1918; heroic defense of the fortress in 1941. „Brest hero fortress" memorial complex. Bust to P. I. Klimuk, twice Hero of the Soviet Union, Brest.............2-1

129    „Dremlyovo" memorial complex, Sciapanki . t-2

130    Chapel in commemoration of 1812 battle, Haradziecna..........t-2

131    Obelisk in commemoration of victory in 1812, Stryhava...........t-2

132    Monuments to: A. V. Suvorov; in honor of the victory of the battle on 15 July 1812, Kobryn t-2

133    Memorial complex to Soviet warriors, partisans and countrymen perished during the Great Patriotic war, Bakuny.......t-2

134    „To fascism victims" memorial complex in the place of annihilation of over 51 thousands of Soviet citizens by German fascist occupants, Bronnaja Hara..........t-2

135    Obelisk on the site of a former Beryoza-Kartuz-skaya concentration camp (1934-1939), Biaroza............t-3

136    „Zditovo defense" memorial complex on the site of battles in 1944, Zdzitava.....t-3

137    Military memorial complex in Khovanshchina area, Когабуп..........t-3

138    Memorial complex to liberators of Pinsk from German fascist occupants. Monuments to: 1812 war; partisans of the Great Patriotic war, Pinsk............t-4

139    „To Kholocaust victims" memorial, Dobraja Volia..........t-4

140    Here from August 1904 to January 1906 Yakub Kolas worked at a people's school, Pinkavidy t-4

141    Birth-place of Kiryll Turovsky (around 1130-1182), a Belarusian and East Slavonic religious figure, writer, theologist. A monument to Kiryll Turovsky, Turau...........t-5

142    Monuments to: V. I. Talash (Grandfather Talash), a partisan of the Civil and Great Patriotic wars, (1844—1946); liberators, Pietrykau . . . t-6

143    A memorial stone and dugouts in the place of location in 1941-1944 of a regional committee of Belarusian Communist Party, headquarters of Minsk partisan force, of Minsk and Polesye regions, underground printery, Dzviesnica . t-6

144    Birth-place of Decembrist M. D. Lapa (1788-1840); A. R. Solovei, Hero of the Civil war (1897-1920). A monument to T. P. Bumazhkov, Hero of the Soviet Union, Akciabrski......2-6

145    A memorial monument on the site of Ozarichi death camp where over 16 thousands of Soviet citizens were annihilated, Azarycy    . 2-7

146    Memorial complex on the mass grave of Soviet warriors and partisans . A monument to V. Z. Khoruzhaya, Hero of the Soviet Union , Mazyr............2-7

147    Birth-place of M.V. Dovnar-Zapolsky, a Belarusian historian, folklorist and ethnographer (1867-1934), Re6yca.......2-8

148    A monument in honor of the Belarusian headquarters of partisan movement which located here in February-July 1944, Conki ... 2-8

149    Monuments to: air force general-major P. Ya. Golovachev; aircraft designer P.O. Sukhoy, twice Hero of Socialist Labor; on the grave of Home Gurds; young communists perished in the battle against German fascist occupants. Site of a concentration camp where Hitlerites annihilated over 100 thousands people, Homier 2-9

150    A monument on the mass grave of Red guardsmen and partisans perished in 1918, Dobrus 2-9

151    Friendship monument, Kruhaviec-Kalinina . 2-9

152    Glory Hill, Malaryta........Z-2

153    Here in 1916 A. A. Block, a Russian poet, lived, Lapacina...........Z-4

154    Birth-place of I. P. Melezh, a people's writer of Belarus (1921-1976), Hlinisca.....Z-7

155    Glory Hill on the grave of 8 thousands of perished inhabitants, Brahin.....Z-8

BELARUS_SACRAL BUILDINGS BELARUS SACRAL BUILDINGS

1    Assumption church of XIX century; the Blessed Virgin catholic church of XIX century, Braslau...........B-5

2    All Groaning church of 1891; assumption church of 1912, SarkauSdyna.......B-5

3    The Blessed Virgin Mary Rest catholic church of 1907, Miory..........B-5

4    Holy Cross church of 1879, Rasony . . B-6

5    Saint Sofia cathedral of XI—XVIII centuries, Polack............B-6

6    Catholic church of XIX century, Ramni . . B-8

7    Saint angel Michael catholic church of 1653—1662, MichaliSki...........V-4

8    Saint Nikolas catholic church of 1908, Svir . V-4

9    Catholic church of the Blessed Virgin Mary Ascension of XIX, Kanstancinava .... V-4

10    Saint Andrew Bobolya catholic church of XX century, Narach........V-4

11    Catholic church of Holy Trinity and Carmelites monastery of the beginning of XVIII century, Zasvir............V-4

12    Saint Anthony catholic church of 1880-1887; Saint Nikolas church of 1894, Pastavy . . V-4

13    Saint Tadeush catholic church of 1766—1776, Lucaj............V-5

14    Saint Stanislav catholic church of 1752-1754, Miadziel............V-5

15    Holy Trinity catholic church of 1769-1773, Dunilavidy...........V-5

16    Saint Ann catholic church of 1792, Mosar . V-5

17    Holy Trinity catholic church of 1764-1782; Saint Elias church of the end of XVIII century, Hlybokaje...........V-5

18    Holy Trinity church of 1887, Kryvidy . . V-5

19    The blessed Virgin Mary Assumption of 1767-1783, Budslau............V-5

20    Saint John the Forerunner church, Babrujschyna..........V-6

21    Catholic church of the Blessed Virgin Mary of the beginning of XX century; Saint Peter and Paul church of 1909, Prazaroki......V-6

22    Catholic church of saint Veronica and Bernardins monastery of XVIII—XIX centuries, Sielisda . V-6

23    Transfiguration church of 1843 1845, Casniki................V-7

24    Saint Elias church of 1866-1870, Biesankovity....... . . V-7

25    Protection church of the end of XIX century, Luiasna...........V-8

26    Assumption church and Basilians monastery of XVIII century; Saint Alexander Nevsky church of 1990; Saint Kiryll and Methodist church; Assumption church and Basilians monastery of XVIII    century; Holy Barbara catholic church of 1884 1885. Viciebsk........V-8

27    Sudasriuim church, the 1st half of XIX century, Arechausk...........V-8

28    Saint Nikolas catholic church of 1529, Hieraniony...........G-3

29    Saint angel Michael catholic church of the beginning of XX century, Ashmiany . . . G-3

30    Saint Peter and Paul church of 1784; catholic church of Nativity of the Blessed Virgin Mary of XIX century, Traby........G-3

31    A catholic church of apostles Peter and Paul of 1854-1875, Zuprany........G-4

32    A catholic church of apostles Peter and Paul and Basilians monastery of XVIII century, Baruny G-4

33    Catholic church of saint John the Forerunner and Franciscans monastery of XVII century; Saint George church of 1901, Hal'sany .... G-4

34    Catholic church of saint angel Michael of 1844, Bahdanava..........G-4

35    Saint Alexander Nevsky church of 1854, Kreva............G-4

36    Catholic church of saint angel Michael of 1552-1553, Smarhon'...........G-4

37    Saint Joseph catholic church of 1816; apostles Constantine and Elena church of 1866, Valozyn............G-4

38    Saint Mary church of 1865; Holy Cross catholic church of 1903-1913, Viliejka.....G-4

39    Peter and Paul church of 1868, Kasuta . . G-5

40    Madonna catholic church of mid XVIII century, Kascianievi6y..........G-5

41    The Blessed Virgin Mary catholic church of 1774, Zaslauje...........G-5

42    Catholic church of 1858-1862, Raubicy . . G-5

43    Saint Nikolas church of 1824, Lahojsk . . G-5

44    Catholic church of Ascension of the Blessed Virgin Mary of 1790-1809; a church of the beginning of XX century, Ziembin.........G-6

45    Catholic church of the Blessed Virgin Mary of 1678-1680; Transfiguration church of the 2nd half of XVIII century; Alexei church of 1864, Smaliany...........G-8

46    Transfiguration church of the beginning of XX century; catholic church of XIX century, Sklou G-8

47    Resurrection church of 1830, Miezava . . . G-8

48    Saint Elias church of 1913—1917, Vysokaje . G-8

49    Saint Peter and Paul church of 1875, Brazdzietcyna..........G-8

50    Elias church of 1880, Orsa......G-8

51    Saint Nikolas church of 1863, Horki . . G-9

52    Saint Elias church of the 1st half of XIX century, Slaunaje...........G-9

53    Assumption church of 1890, Bascienavicy . G-9

54    Saint Tereza catholic church of XIX century, Sviack............D-1

55    Saint Yasofat Kuntsevich catholic church of XVIII century, Sapockin.......D-1

56    Protection of the Holy Virgin metropolitan cathedral of 1904-1905, Hrodna    D-2

57    Saint Ann catholic church of XVIII centry, Lunna............D-2

58    Saint Anthony Paduansky catholic church of XIX century, Kamienka.......D-2

59    Saint Tereza catholic church of 1826-1829, Scucyn............D-2

60    A church of the 1st half of XVI century, Mazejkava...........D-3

61    Catholic church of Exaltation of the Cross of 1765-1770, Lida.........D-3

62    Catholic church of Ascension of the Blessed Virgin Mary of 1624—1646, Dziatlava . . D-3

63    Catholic church and monastery of Bernardines of 1600-1633; mosque of 1884, luje . . D-3

64    Saint Peter and Paul church of 1736, Valieuka...........D-3

65    Catholic church of saint Ann of XVIII century, Varonca...........D-4

66    Saint Boris and Gleb church of 1517-1619; Saint Michael cathedral of 1780; saint angel Michael catholic church of XVIII century, Navahrudak..........D-4

67    Saint Dmitry church of 1770-1776 catholic church, Schorsy.........D-4

68    Catholic church of Assumption of the Blessed Virgin Mary of XVII century, Dzieraunaja . D-4

69    Holy Trinity church of 1533-1550 (or 1582); saint Nikolas catholic church of 1594-1604, Mir.............D-4

70    Saint Alexei catholic church of 1905-1907, Ivianiec............D-4

71    Saint Josef catholic church of XX century, Rubiazevidy..........D-4

72    Catholic church of apostles Peter and Paul of XVI century; The Blessed Virgin Mary church of XIX century, Novy Svierzan'.....D-4

73    Saint Ann church of 1825, Stoubcy ... D-4

74    Transfiguration church of 1730-1793; Dominicans catholic church of 1906, Rakau D-5

75    Holy Cross catholic church of 1798; Saint Peter and Paul church of 1848, Uzda .... D-5

76    Mary Magdalene church of 1847; Alexander Nevsky church of 1898; Madonna icon temple of perished in 1996-1998; Holy Spirit metropolitan cathedral of 1642; catholic church and Jesuits monastery founded in 1654; Trinity Zolotogorsk catholic church (of saint Roch) of 1861-1864; Calvaria catholic church and gate of 1839—1841, Minsk............D-5

77    Saint Anthony catholic church of the end of XVIII-beginning of XIX centuries, Ravanicy D-6

78    Catholic church of mid XIX century, BahuSevidy..........D-6

79    Catholic church of XVIII century; Holy Cross cathedral of XVII century; Saint Stanislav Cathedral catholic church of 1738-1752, Mahiliou...........D-8

80    Saint Nikolas catholic church of 1780, Kniazycy...........D-8

81    Holy Trinity church of 1890-1899, Bychau . D-8

82    Church of the 2nd half of XIX century, Blahavicy...........D-8

83    Deiparous Virgin Nativity church of 1791-1793, Slauharad...........D-9

84    Ascension church of 1799, Mazalava . . D-9

85    Catholic church of the Blessed Holy Virgin Mary of 1614, Mscislau.........D-9

86    Saint Nikolas church of the end of XIX beginning of XX centuries, Krychau......D-9

87    Saint Michael church of XIX century, Klimavidy...........D-10

88    Ascension church of the 2nd half of XIX century, Milaslavidy..........D-10

89    Church of XIX century, Halidy . . .. D-10

90    Holy Trinity church of mid XIX century, Chocimsk...........D-10

91    Catholic church of saint John the Forerunner of 1773, Voupa..........E-2

92    Catholic church of saint Vatslav of 1846-1848, Vaukavysk...........E-2

93    Holy Trinity catholic church and Evangelists monastery of 1763—1825, Lyskava ... E-2

94    Saint Michael church of 1407, Synkavidy . E-3

95    Saint George church of XVIII century, Girovichy...........E-3

96    Saint Andrew catholic church of 1775, Slonim............E-3

97    Catholic church of Holy God body of XVIII century, Niasviz............E-4

98    Catholic church of Annunciation of the Blessed Holy Virgin Mary and Dominicans monastery of XVII century, Klieck........E-4

99    Saint George church of 1910, LeSnia . E-5

100    Trinity catholic church of the 2nd half of XVIII century, Cialiadavidy........E-5

101    Ascension church, Kapyl'......E-5

102    Saint Peter and Paul church of 1795-1808, Cyievidy...........E-5

103    Saint Michael cathedral of XVIII century, Sluck............E-5

104    Theophany church of 1998, Hlusk ... E-6

105    Holy Trinity church of the beginning of XX century, Cialusa..........E-7

106    Holy Protection church of 1807, Stresyn . E-8

107    Transfiguration church of 1783, Cacersk . E-8

108    Ascension church of 1832, Karma ... E-8

109    Catholic church of Holy Trinity of 1733, Vouchyn............2-1

110    Catholic church of Holy Trinity with a bell tower of 1583, Саrnаuchусу........2-1

111    Saint Nikolas cathedral of 1856-1879; Saint Simeon metropolitan cathedral of 1865-1868; catholic church of Holy Cross Ascension of 1856, Brest...........2-1

112    Saint Nikolas church of XVIII century, Kobryn............2-2

113    Saint Alexander Nevsky cathedral of 1857-1880, Pruzany............2-2

114    Saint Peter and Paul church of 1864, Biaroza............2-3

115    Catholic church of saint Karl Baramei of 1770-1782, Pinsk.........2-3

116    Cross Exaltation church of the beginning of XX century, Luniniec........2-4

117    Saint George church of 1724-1726, Davyd-Haradok.........2-5

118    Allhallows church of 1810, Turau    2-5

119    Saint Nikolas church of 1830, Pietrykau 2-6

120    Assumption church, Ka&evl6y    2-6

121    Catholic church of Saint angel Michael 1743-1745, Mazyr............2-7

122    Saint Nikolas church of 1770, Staraja Bielica 2-8

123    Saint Peter and Paul cathedral of 1809-1824; a church of Madonna icon; a church of Madonna Iver icon; catholic church of Madonna Nativity, Homier............2-9

124    A church of XIX century, Hadzidava ... 2-9

125    Holy Trinity church of 1769-1780, Jel'sk . . Z-7

BELARUS LEISURE FACILITIES BELARUS LEISURE FACILITIES

1    Ostrich farm, Lukashova (02155) 55 991 . V-5

2    Lahojsk district (01774).......G-5
„Logoisk", ski mountaineering sports and health complex, 53 000
„Zayachya Polyana" biathlon complex, 53 000

3    „Silichi, Republican ski mountaineering complex, Silichy (01774) 50 200 .... G-5

4    „Raubichi", Olympic sports complex, Minsk district (017) 507 44 11 .....G-5

5    Hrodna (0152).........D-1

Zoo, vul. Cimirazieva 11, 77 28 86
Aquapark, vul. Horkaha 82, 48 74 07

6    „Yakutskiye gory", active recreation park, Jakuty (017) 507 68 99 .......D-4

7    Republican Horseracing and Horse breeding Center, Ratamka (017) 502 20 59 .. .    D-5

8    Zoo, vul. Taskienckaja 40, Minsk (017)240 23 97 .........D-5

9    „Konny folvarok", a horse farm, Smilavidy...........D-6

10    Father Christmas manor, Kamianiuki, tourist dept. (01631) 56 398; Father Christmas reception office (01631) 56 267 . . . .    2-1

11    Ostrich farm..........2-2

BELARUS PARKS

1    „Boltiniki", Bol'ciniki.......G-3

2    „Zalesye", Zaliessie........G-4

3    „Svyatsk", Sviack.........D-1

4    „Rutkevichi", Rutkievidy......D-2

5    „Bolshoye Mozheikovo", Vialikaje Mazejkava........D-2

6    „Vselub", Usieliub........D-3

7    „Mir", Mir...........D-4

8    „Rovanichi", Ravanicy.......D-6

9    „Grudinovka", Hrudzinauka.....D-8

10    „Verdomichi", Vierdamicy......E-2

11    „Kraski", Kraski.........E-2

12    „Soloveiki", Saviejki........E-4

13    „Nesvizh", Niasviz........E-4

14    „Radzivillomonty", Krasnaja Zviazda . . E-4

15    „Zhilichi", lylity.........E-7

16    „Krasny Bereg", Krasny Bierah .... E-7

17    „Park named after A. V. Suvorov", Kobryn . 2-2

18    „Porechye", Parecca........2-3

19    „Park named after A. V. Lunacharsky", Homiel'............2-9

20    „Mankovichi", Stolin........Z-4

BELARUS_SANATORIA AND HEALTH RESORTS BELARUS SANATORIA AND HEALTH RESORTS

1    „Naftan", sanatorium, vul. Maladzioznaja 1b, Navapolack (0214) 59 82 73 .....B-6

2    Narad (01797)..........V-4
„Naroch", sanatorium, vul. Zialionaja 1, 47 231
„Priozyony", sanatorium, vul. Piascanaja 21, 47 707
„Belaya Rus", sanatorium, 47 640

3    „Sosny", sanatorium, Hatavidy (01797) 55 081 .........V-4

4    „Borovoye", sanatorium, Biahoml' (02157) 33 234 .........V-6

5    Malyja Liotcy (0212)........V-7

„Lyotsy", sanatorium , 29 71 20
„Zheleznodorozhnik", sanatorium, 37 92 55
6    „Nadezhda", children rehabilitation health-improving center, Budzisca (0177) 15 00 75 . .    G-5

7    „Sosnovy Bor", sanatorium , Radaskovicy (0177)39 34 98 .........G-5

8    „Lesnoye", sanatorium, Damaskavicy (0215) 73 77 80 .........G-5

9    „Zhemchuzhina", sanatorium, Hrandzidy (0152) 43 33 02 .........D-1

10    Sanatorium-preventorium of ОАО „Grodno Khimvolokno", vul. Tomina 26, Hrodna (0152) 56 20 23 .........D-1

11    Parechya (0152)        D-2

Porechye, sanatorium, 99 34 40
„Svitanak", sanatorium, 99 31 63

12    „Ozerny", sanatorium, Aziory (0152)79 85 00 .........D-2

13    „Energetic", sanatorium, Voupa (0150) 129 52 08 ........D-2

14    „Radon", sanatorium, Baraviki (01563)27 228 .........D-3

15    „Yunost", sanatorium, Ratamka (017)503 9105 .........D-5

16    Idanovity (017).........D-5

„Krinitsa", sanatorium, 509 55 95
„Belorusochka", sanatorium, 509 86 49

17    „Talka", sanatorium-preventorium, Tal'ka (0171) 37 11 40 .......D-6

18    „Sosny", sanatorium, Sapcycy (0222)2182 37 .........D-8

19    „Praleska", sanatorium, Ciealin (01512) 76 246 .........E-2

20    „Ruzhansky", children sanatorium, Polansk (0163) 23 34 01 ........E-2

21    „Chabarok", sanatorium, Paulinava (01634) 33 732 .........E-3

22    „Magistralny", sanatorium, vul. Hajeva 61, Baranavicy (0163) 470 59 05 .....E-4

23    „Solnyshko", children sanatorium, Zamoscie (01795) 55 949 ......E-5

24    „Sluch", children sanatorium, Kirava (01795)66 744 .........E-5

25    „Zelyony bor", children rehabilitation and health-improving center, Listapadavidy (01710)24 782 .........E-5

26    „Rassvet", sanatorium, Asaviec (01794)46 643 .........E-6

27    Babrujsk (0225)........E-7

„Sanatorium named after V. I. Lenin", vul. Canharskaja 193, 49 12 68 „Shinnik", sanatorium, Minskaja sasa, 43 43 67

28    „Serebrynye klyuchi", sanatorium, Cyrkavicy (0234) 26 50 01 .....E-7

29    „Pridneprovsky", sanatorium, Prydniaprouski (02339) 21 336 . . . . E-8

30    „Belaya Vezha", republican sanatorium for war and labor veterans, the disabled, Pryazierski (01631) 65 145     Z-1

31    „Brest branch of Belarusian railways", sanatorium-preventorium, vul. Karasiova 34, Brest (0162) 27 35 50      Z-1

32    labinka district (01641)    Z-2

„Bugh", sanatorium, 38 132
„Nadzeya", sanatorium ,Sasnovy Bor area 38 119
ОАО „Brest hosiery factory", sanatorium-preventorium, Sasnovy Bor area 38 312 33
„Brestenergo", sanatorium-preventorium, vul. Lienina 31, Bielaaziorsk (01643)40 826     Z-3

34    „Svitanok", sanatorium-preventorium, Mikasevicy (01647) 36 668        Z-5

35    „Beryozka", sanatorium, Jaskavidy (01710)39 331     Z-5

36    „Solnechny bereg", sanatorium, Aliaksandrauka (02340) 52 306     Z-8

37    „Zolotye Peski", sanatorium, Novaja Huta (0232) 91 35 10     Z-8

38    „Brestagrozdravnitsa", sanatorium, Biarescie (0162) 911 11 45 .....Z-1

39    „Аlesya", sanatorium, Zavishca (01652) 31 421        Z-3

ARCHITECTURE